ANG SKILØYPER PÅ MYSUSÆTER OG RAPHAMN VINTEREN 23-24

Opprettet den:
26. oktober 2023
Skrevet av:
Tor Jostein Furu

Vi la tidligere denne måneden ut informasjon om situasjonen mht tillatelse fra grunneierne til løypekjøring. Etter dette har diskusjonen på diverse Facebook-grupper vært økende og til tider intens.  Løypelaget setter pris på engasjementet, da vi håper og tror at det er interessen for gode skiløyper som ligger til grunn, uansett positive eller negative innlegg. Men da det også har blitt og stadig blir framsatt gjentakende bevisste feilaktige og villedende påstander om både Løypelaget, styret og styreleder personlig, ser styret det nødvendig å komme med en del faktaopplysninger.

Mysusæter og Raphamn Løypelag
er en frivillig organisasjon, organisert som en forening fra 2015. Vi har gjennom flere tiår, på rent frivillig basis, preparert skiløyper i våre fantastiske fjellområder, til beste for både lokalsamfunn, besøkende og hyttefolk. Det er kun våre sjåfører, som stiller opp både tidlig og sent, som er lønnet.
Styret i Løypelaget er sammensatt av personer med gode intensjoner og én felles interesse: Gode skiløyper for ALLE! Styret er opptatt av at løypene skal være et kortreist folkehelsetilbud for lokalbefolkningen i Sel kommune, i tillegg til et tilbud for alle tur- og treningsivrige besøkende og hyttefolk.
Fram til siste årsmøte har det kun vært bedrifter, lag og foreninger som kunne være medlemmer i Løypelaget, dette er nå endret slik at også enkeltpersoner kan bli medlemmer.
Vi har til sammen ca 145 små og store grunneiere å forholde oss til, vi har respekt for alle enten de er store eller små. De 8 som dessverre nå har nektet oss tillatelse for kommende sesong er store grunneiere på Mysusæter, som da i praksis stenger for all løypekjøring.

De siste årene
Løypelaget har opp gjennom årene kjørt løyper ut fra regulerte traseer og de signaler vi har fått både fra kommunen og juridisk hold mht nødvendige tillatelser. Det var tidligere liten strid rundt dette, med unntak av enkelte veglag som var tydelige på at de ønsket skiløypa bort fra veg.

Noen få grunneiere og grunneierlag har tidligere tidvis vært spurt om tillatelse. I de senere år er framkommet at flere grunneiere, spesielt på Mysusæter, mener at Løypelaget ikke har forholdt seg riktig til dem som rettighetshavere. Derfor besluttet Løypelagets styre høsten 2020 å sende søknad om tillatelse til alle grunneierne/rettighetshaverne som berøres av skiløypetraséene.

Det har hvert år etter 2020, vært avholdt møter med de mest sentrale grunneierne. Dessverre har vi fra enkelte av disse opplevd en økende negativ holdning til hele Løypelaget. I møtene har disse grunneierne vært mer opptatt av å kritisere Løypelaget med bakgrunn i tidligere tiders personlige uenigheter, enn å se framover i et samarbeid om gode skiløyper. I ett av møtene, høsten 2022, kom også fram at enkelte av grunneierne aller helst ønsker at hele Løypelaget blir nedlagt, slik at et «nytt» løypelag kan dannes.

Årsmøtet 3. juni 2023
Årsmøtet vedtok enstemmig nye vedtekter i samsvar med styrets forslag. På årsmøtet ble redegjort grundig for endringene, og om at styret i arbeidet hadde sett til vedtektene i mange andre løypelag. Videre, at man hadde landet på å foreslå vedtekter som i all hovedsak er i samsvar med vedtektene til naboløypelaget på Kvamsfjellet, særlig ut fra at det var dette grunneierne hadde henvist til.

Det var viktig for oss at vi fikk med en grunneier i styret. Valgkomiteen fikk ja fra en av grunneierne til spørsmål om å gå inn i styret, og årsmøtet valgte enstemmig den foreslåtte person som nytt styremedlem. Dessverre har han i ettertid valgt å trekke seg fra styret av personlige årsaker. Fram til neste årsmøte vil vi derfor ikke ha en grunneierrepresentant i styret. Dette er beklagelig, da vi hadde sett fram til et godt samarbeid med den valgte grunneierrepresentant.

To av grunneierne var til stede på årsmøtet. Rett etter årsmøtet kom en av dem med en kraftig verbal skyllebøtte til styret og årsmøtet. Han uttrykte sterk misnøye med både nye vedtekter og styrevalg. Han leverte, sammen med den andre grunneieren, deretter et forhåndsskrevet kort brev der de to nekter å gi tillatelse til løypekjøring for kommende sesong, og gav samtidig beskjed om at de ville sørge for at det kom flere nektinger.

Kommentarer ang sesongen 23-24
Det er pr nå ikke sendt ut søknader/avtaleforslag for sesongen, siden de 8 mest sentrale grunneierne allerede 24. juni kom med et brev der de gav klar beskjed om at de ikke gir tillatelse til løypekjøring. De framsatte krav om at vedtektene på nytt må endres, og opplyste at de ikke aksepterer medlemsmodellen og reglene for stemmegiving på årsmøtet. Dette selv om Løypelaget har endret vedtektene i tråd med de ønsker og krav vi fikk tidligere fra de samme grunneierne.

Grunneierne påsto merkelig nok også at de ikke hadde fått inn noen representant i styret i Løypelaget. I tillegg uttalte grunneierne i sitt brev mistillit til styreleder, og krever ham nå fjernet fra styret.

Grunneiernes brev av 24. juni og Løypelagets svarbrev 29. august, ligger åpne på Sel kommunes postliste.

I ht Lov om motorisert ferdsel, kan grunneierne nekte tillatelse til løypekjøring uten nærmere begrunnelse eller saklig grunn. Det er likevel både spesielt og uvanlig at man bruker sin formelle grunneiermakt til å nekte tillatelse, for å oppnå spesielle formuleringer i vedtektene i Løypelaget. Men som en av de mest sentrale grunneierne uttalte; «Vi har jo et forhandlingskort som vi kan bruke.»

Løypelagets styre opplever situasjonen som svært beklagelig for alle involverte, og selvsagt også for Løypelaget. Men vi mener bestemt at vi har etterkommet grunneiernes ønsker og krav, med de gjennomførte vedtektsendringer og styrevalg.

Foreningen Skiløyper på Mysusæter (SPM)
Denne foreningen ble stiftet i mai 2020, med uttalt formål/aktivitet: «Opparbeide alternative skiløyper til dagens skiløyper i Ulvangsvegen og Furusjøvegen og fastlegge nye skiløypetraséer i samarbeid med Sel kommune.»
Løypelaget ser positivt på SPM og deres arbeid, som en forening med kompletterende formål til Løypelagets formål, som er følgende: «Mysusæter og Raphamn Løypelag har som formål å vinterpreparere gode og attraktive skiløyper i området knyttet til Mysusæter og Raphamn. Herunder skal laget skaffe høvelig maskinelt utstyr, og sørge for drift og vedlikehold av dette utstyret. Laget skal også arbeide for istandsetting av løypetraséer sommerstid, men har ikke det praktiske og økonomiske ansvaret for dette. Laget skal samarbeide med andre lokale lag og foreninger som arbeider med planlegging av løypetraséer sommerstid.»

SPM har stått i spissen for, sammen med blant andre flere grunneiere, opparbeiding av den nye skiløypetraséen fra Mysusæter til Koltjønn (Pungdalen). Løypelaget har gitt SPM gode tilbakemeldinger på dette arbeidet, og sist vinter kjørte vi da også denne traseen istedenfor Furusjøvegen. Løypelaget har altså ikke motstridende interesser med SPM.

Det kan ut fra flere brev til kommunen og innlegg på Facebook, dessverre synes som om SPM likevel ser på Løypelaget som en slags motpart. I motsetning til det som det burde være, et samarbeid der vi utfyller hverandres formål og arbeid.

Feilinformasjon og fakta

«Gjentar man en usannhet ofte og lenge nok, vil den til slutt framstå som en sannhet.»

Det er nødvendig å rette opp en del feilinformasjon som har framkommet bl.a. på Facebook. Det er svært beklagelig at slike påstander framsettes for å sverte Løypelaget så mye som mulig.

Påstand/feilinformasjonFakta
Løypelaget søker ikke grunneierne om tillatelse til løypekjøring.Ja, vi søker grunneierne om tillatelse. Samtlige 145 grunneiere har fått søknad de siste årene. Men nå i høst har vi ikke søkt, siden vi allerede har fått nei fra de mest sentrale grunneierne.
Grunneierne fikk ingen representant i styret i Løypelaget på siste årsmøte.  

Ikke riktig. En grunneier ble spurt, sa ja, og ble valgt inn på årsmøtet. Men han har beklageligvis trukket seg i ettertid, av personlige årsaker.  Flere andre store grunneiere/rettighetshavere ble også spurt, men ønsket ikke å stille til valg.

Innvalgt grunneier i styret hadde aldri sagt ja til å sitte i styret.  

Ja, det hadde han.

Løypelaget har ikke valgt grunneiernes utpekte person til å sitte i styret. Grunneierne hadde ikke utpekt noen person til å representere seg i Løypelagets styre, verken de 8 som nå nekter eller noen av de 137 andre. Om en gruppe sentrale grunneiere, eller et grunneierlag, gir mandat til en person som de ønsker skal representere dem i Løypelagets styre, så vil årsmøtet måtte forholde seg til dette.
Løypelaget har ikke etterkommet grunneierne, og endret vedtektene i samsvar med grunneiernes krav. Ja, det har vi. Det er bare det at dette likevel ikke var godt nok.
Løypelaget har ikke forsikring.  

Dette er rent tøv. Løypelaget har meget gode forsikringer, herunder ansvarsforsikring om noe skulle oppstå ila sesongen. Grunneierne har for lengst fått oversendt forsikringsbevisene.

Mysusæter Vel har 3 representanter i styret i Løypelaget.  

Mysusæter Vel har ingen representanter i styret i Løypelaget.
Flere av styremedlemmene er dog medlemmer i Mysusæter Vel, vi kan ikke se noe som helst galt med at man som privatperson er medlem i og støtter en eller flere lokale hytteforeninger. Også noen av grunneierne er eller har vært medlem i Mysusæter Vel.
Ett av styremedlemmene i Løypelaget var inntil nylig styreleder i vellet, det var et krav fra valgkomiteen at før hun kunne velges som styremedlem i Løypelaget måtte hun ut av styret i Mysusæter Vel.
Ingen lag eller foreninger har eksklusiv rett til styrerepresentasjon i Løypelaget.

Løypelaget er styrt av Mysusæter Vel.  

Dette er tøv. Vedtektene er likevel slik nå at man kan ha ett eller flere medlemskap, og at man har stemmerett i forhold til dette på årsmøtet. Det er også andre lag/foreninger som etter nye vedtekter innehar flere medlemskap.

Løypelaget gjorde det de kunne for å stoppe prosjektet med å flytte løypa ut av vegen langs Furusjøvegen. 

Nei. Løypelaget har aldri motsatt seg dette prosjektet, og har alltid flyttet løyper ved behov. Det som har vært viktig for Løypelaget, er at kommunen må godkjenne flytting der løypene er regulerte inn på veger. Likedan, at den alternative traseen i Pungdalen måtte kunne gi tidligløyper av god kvalitet, slik kravene fra kommunen også var da de gav tillatelse.

Løypelaget jobber aktivt mot brøyting av veger. 

Nei. Løypelaget har ingen motforestillinger til at veger brøytes, og jobber verken imot eller for dette. Dette bryr vi oss ikke med.

Løypelaget ser på bygdefolket som mindreverdige pga sine CV’er.  

Dette er utsagn som man bør holde seg for god til å hevde. Styret tar sterkt avstand fra denne typen debatt og insinuasjoner, og ser ingen grunn til å kommentere et så tøvete utsagn.

Leder i Løypelaget setter sine private interesser foran fellesskapet, og nekter å trekke seg pga ære, inntekt og posisjon. 

Dette er også utsagn og insinuasjoner som styret tar sterkt avstand fra. Styret inkl. styreleder har kun én interesse, og det er å preparere skiløyper. Styret er valgt for å følge opp lagets vedtekter, og sørge for skiløyper til alle. Alt dette gjøres på rent frivillig basis.

 

Så setter styret stor pris på alle støtteerklæringer vi har fått, og ikke minst at vi de siste par ukene har fått mange nye medlemmer på tross av den usikre situasjonen som er.

Drevet av Kompani Kvam © Løypelaget.com - 2024
Personvernerklæring