2. del:

2014 ble et turbulent år sett gjennom våre briller.


Både sommer og vinteraktiviteter:

Sommer-stinettet fikk nye skilter, denne gang med avstandsangivelser.
Det ble også oppsatt skilttavler  på Mysusæter, Raphamn og Kringseter.
Arbeidet med en kostnadsramme på 282 000 kr er vi godt fornøyde med, men også her foregikk det ting i kulissene.

 

Vinteren begynte med  krav om restriksjoner i Furusjøvegen og Ulvangsvegen. 

Vi blir nøye overvåket. En ivrig hytteeier har tatt bilde av John og tråkkemaskinen med én sidevinge ute i Ulvangsvegen. Stakkars John!

Etter årsmøtet vårt, sendte vi et brev til årsmøtet i Ulvangsvegen, der vi ba om å få være med i planleggingen av ny løypetrasé og bruløsning over Ula. Vi fikk til svar at dette var feil adresse, vi måtte forholde oss til kommunen.

Vi hadde så møte med Sel kommune den 27. mai. Drøftingene dreide seg i hovedsak om økonomi og framtidig drift, det siste aktualisert ved at både Magne Thøring og Johan A. Lie ber om avløsning. Vi la fram våre problemer.. Det resulterte i at vi fikk 7000 kr ekstra til drift.

I slutten av juni, fikk vi telefonbeskjed fra kommunen at det kom til å bli befaring på Ulvangen etter ferien.

Vi roet ned, og benyttet sommeren til å gå over hele stinettet med GPS, sette opp nye skilter og karttavler i alle tre setergrendene.

Sjokket kom 28. august: Vi ble bedt om å være med på befaring i ferdig uthogd trasé i Ulvangen/Berget. Fra vårt ståsted et håpløst prosjekt. I ettertid ser vi at det har vært stor aktivitet både fra Ulvangsvegen, Furusjøvegen og Sel kommune hele sommeren med dette prosjektet.

Til formannskapsmøtet i slutten av juni er det noe som ser ut som en hastesak, etter påtrykk fra enkeltpersoner fra veglagene. Det står også at det ikke har vært tid til å kontakte løypelaget. Vi fra løypelaget er pensjonister, og stiller på timen, så det står ikke på oss!

Ivrige hytteeiere får skryt for stor innsats med rydding. Vi to er ikke videre imponert, såpass rydder vi hver sommer for å holde åpent et stort løype- og stinett.

Så til det stadige maset om at løypemaskinen skader veiene. Dette er gjentatt så mange ganger at også kommunen ser ut til å tro på det.
Vi har  lang erfaring med Tjønnbakkvegen, som klarer seg utmerket med brei skiløype over grøftene på begge sider. Forskjellen på veiene er ikke så stor, men antagelig er Tjønnbakkvegen mest utsatt der den ligger solvendt, og med en helling som gir smeltevannet større fart, og dermed større fare for erosjonsskader.

Alle veier trenger hyppig tilsyn om våren. Eksempelvis så blir alle stikkrenner etter Rondaneveien måket opp før vårløsningen, og og det blir kontrollert at de er åpne. Det samme blir gjort hver vår i Tjønnbakkvegen.

Vi konstaterer at dette ikke er tilfelle i Ulvangsvegen, og det blir heller ikke ført tilsyn under vårløsningen. Når skader på veien nødvendigvis oppstår, skjønner vi at det er godt å ha noen å skylde på, og løypelaget står laglig til for hogg.
Furusjøvegen bruker samme taktikk.


Vi har undersøkt med Vågå løypelag om deres erfaringer. De kjører flere mil etter veg, og har gode erfaringer med å fylle grøftene med snø tidlig på vinteren. dette isolerer, og hindrer kjøving. Intervjuet med lederen står på løypelagets heimeside.

September ble en svært hektisk måned med flere innlegg på heimesida, og brev til kommunen. I slutten av måneden hadde vi møte med Ulvangsvegen, og litt senere et lite møte med Furusjøvegen. Vi opplevde begge møtene som svært utrivelige, men de ga håp om løyper etter vegene denne vinteren.

Neste vinter får vi ikke lov til å benytte vegene, selv om det ikke blir brøyting.

 

For oss, som ikke deltar i brøytedebatten, betyr dette bare én ting:  Løyper blir bare oppkjørt og vedlikeholdt der vi får lov til å kjøre. Begrunnelsen for å ikke tillate løypepreparering, er selvfølgelig skader på vegen!

I snart 40 år har løypelaget vært drivkraften i planlegging, tilrettelegging og drift av alt løype- og stiarbeid i området.
Det er et variert og godt tilbud til 
hotellgjester, hyttefolk, idrettslag, ja til alle som benytter Mysusæter som et kjent og populært utfartssted. Så opplever vi nå at en liten gruppe med særinteresser og voldsomt engasjement, får både skryt og penger for å ødelegge dette tilbudet. Det er ikke til å tro!

Vi besluttet å kalle inn til ekstraordinært årsmøte 25. november. Vi hadde et håp om at kommune, Vel-foreninger og andre måtte få opp øynene og se hva som holder på å skje på Mysusæter og i vårt heimfjell. Kommune og Vel har tidligere sagt at ved omlegging av løypetrasé, må ny trasé være minst like god, og kjørbar med 20 - 30 cm snø.

Tema på det ekstraordinære årsmøtet var:

  1. Avtale med Furusjøvegen og Ulvangvegen.
         - D
    et foreligger avtaleutkast på begge vegselskapenes premisser. Med bakgrunn i det vi har sagt tidligere, kan vi rett og slett ikke skrive under på slike avtaler (Avtalen ble likevel underskrevet av andre, på vegne av Løypelaget).
  2. Magne  og Johan ønsker avløsning.
    - Dette medfører en vanskelig situasjon for løypelaget, ikke minst for John, vår gode sjåfør. Vi sa oss villige til å stå på som før fram til årsmøtet.

 

På slutten av møtet kom det fram ønske om et dialogmøte: Invitere alle med interesse for løypetilbudet på Mysuseter, Raphamn og Kringseter.

Møtet ble holdt på Mysuseter Fjellstue, 10. januar 2015.
Møtet ble humørfylt ledet av Jan Erik Lien fra Otta i.l. Det var godt frammøte fra nesten alle veglag og velforeninger i området, og det ble en god diskusjon, holdt i en god tone.
De fleste utsendingene tok ordet, og signaliserte støtte til drift av løypelaget etter evne. Ulvangvegen og Furusjøvegen var de eneste som ikke signaliserte støtte.
Punktet i saklisten om uttalelse til Sel kommune om snarest å avklare for
holdene for skiløypene, ble ikke debattert etter forslag fra Furusjøvegen.

På saklisten stod også å utnevne valgkomité. Dette ble droppet, men det ble i stedet utpekt et interimstyre til å se på vedtektene og en organisasjonsform før årsmøtet.

Den 21. februar hadde vi møte med interimstyret på Mysusæter Høy-fjellshotell. De er godt i gang med sitt arbeide.

Tilstede:

Sverre Diesen, Geir Saastad, Ole Petter Hansen, Pål Sletten og Jarl Ødegården. Leif Ola Rønningen møtte ikke.

Magne Thøring og Johan A. Lie møtte fra løypelaget.

Løypelagets status nå er:

Vi er ferdige med å sende ut ca 700 brev til giverne (private og næringsdrivende).
Pengene strømmer inn, faktisk bedre enn i fjor. Det er godt å se at løypelaget ikke er blitt vesentlig skadelidende av alt oppstyret.

Slik ser det ut gjennom våre briller. Vi står på til sesongslutt.

Johan og Magne

Vi har 250 gjester på besøk.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot