Løypekjøring på Ulvangsvegen

Løypelaget har mottatt en henvendelse fra Villy Giverhaug (styreleder i Ulvangsvegen) med en anmodning om å søke tillatelse til løypepreparering fra fire navngitte grunneiere:
Helge Farsund, Odd Tangen, Svein Myhre og Jarl Ødegården. Anmodningen er ikke begrunnet.

Løypelaget valgte i går å preparere Ulvangsvegen.
Vi fikk da en henvendelse fra de nevnte grunneiere om å svare på hvorfor vi ikke hadde fulgt anmodningen fra Villy Giverhaug om å søke om dette.
Vi anser henvendelsen som et forsøk på å forhindre løypekjøring på Ulvangsvegen i vinter.
De fire grunneierne truet samtidig med at Løypelaget ville bli politianmeldt dersom vi ikke begrunnet hvorfor vi ikke har fulgt anmodningen.

Det kan opplyses at Svein Myhre politianmeldte Løypelaget i fjor vinter ettersom vi kjørte over hans eiendom uten tillatelse. Vi svarte Lensmannsetaten med samme begrunnelse som nedenfor.

Løypelaget har følgende begrunnelse for å preparere skiløyper på Ulvangsvegen:

1. Sel Kommune har anket/vil anke avgjørelsen fra Lagmannsretten om å sende saken tilbake til Jordskifteretten for å få laget en bruksordningsavtale for Ulvangsvegen.

2. Det følger av reguleringsbestemmelser vedtatt av Sel Kommune i 1988 og 2003.

3. Noen grunneiere har hevdet at en Høyesterettsavgjørelse fra Oppdal, gir grunneier en rett å brøyte veier på vinteren. Dette gjelder selvsagt for partene på Oppdal, men ikke for Ulvangsvegen hvor saksforholdet er vesentlig forskjellig fra Oppdal ved at Ulvangsvegen er regulert til skiløyper på vinteren. Det var ikke tilfellet for Gjevilvassvegen på Oppdal. Man må gjerne påberope seg dommer i pågående rettssaker, men det ville bli rettsløse tilstander om enkeltpersoner skulle vinne rettigheter ved å påberope seg dommer hvor saksforholdet har noen likhetstrekk, men likevel er grunnleggende forskjellige (ref. reguleringsplan). De fire grunneierne kan ikke vinne en rettighet basert på dommen fra Oppdal. Sel Kommunes svar til grunneiere som varslet brøyting i fjor sommer kan leses her.

4. Løypelaget har mottatt tillatelse fra styret i Ulvangsvegen om at vegen kan prepareres. Tillatelsene de siste årene er gitt som følge av årsmøtevedtak i Ulvangsvegen. En opphevelse av gitt tillatelse vil kreve årsmøtevedtak i Ulvangsvegen.

5. Løypelaget har på vegne av skiløpere på Mysusæter vunnet bruksrettshevd til å preparer skispor på veiene på Mysusæter. Veiene på Mysusæter har ikke tidligere blitt brøytet og preparering av spor har pågått siden 60 tallet med snøscooter og etter hvert med løypemaskin. Løypelaget har meddelt dette til aktuelle veglag, men har de seneste årene valgt å søke veglagene om preparering for å finne praktiske løsninger ved oppstart og avslutning av sesongen. Bruksrettshevd vil bli benyttet som grunnlag for å stoppe en eventuell brøyting av Ulvangsvegen dersom Kommunens anke ikke fører frem og saken blir sendt tilbake for å finne en bruksordningsavtale. Notat om bruksrettshevd kan leses her.

6 Løypelaget har tilslutt foretatt en interesseavveining og funnet at hensynet til et fåtalls påståtte rettigheter må vike for de tusenvis av skiløpere som gjennom sesongen får et amputert løypetilbud på Mysusæter ved at det ikke prepareres skispor på Ulvangsvegen. Det synes særdeles urimelig at et fåtall grunneiere skal kjøre bil til sine hytter på bekostning av interessene til det store flertall av hytteeiere på Mysusæter, lokalbefolkningen i området, Idrettslag, og alle besøkende til Mysusæter.

Løypelaget er positive til å delta i det arbeidet Sel Kommune har innledet for å vurdere mulighetene for å opparbeide alternative løypetraseer på Mysusæter. Inntil slike løypetrasser er funnet og opparbeidet, vil det være viktig for løypetilbudet på Mysusæter at regulerte trasser benyttes.

Vi anser at saken har interesse for alle med tilknytning til Mysusæter og har derfor valgt å legge den ut på hjemmesidene til både Mysusæter Vel og Løypelaget.

Mvh. Geir Saastad / Løypelaget

Vi har 38 gjester på besøk.

November 2019:
Det er foreløpig ikke tilstrekkelig med snø til at det kan kjøres spor.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot