Årsrapport 2015

Foreningen Mysusæter og Raphamn Løypelag ble stiftet 8. juni 2015 som en fortsettelse av Mysusæter og Raphamn Løypelag SA, som ble oppløst i forbindelse med stiftelsen av denne forening.
Samtlige rettigheter og forpliktelser, samt eiendeler og gjeld ble overdratt vederlagsfritt fra det oppløste SA til denne foreningen.
Årsaken til omorganisering av Løypelaget var at foreninger kan la seg registrere i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og dermed motta Grasrotmidler gjennom Norsk Tipping.

Årsregnskapet til det nye Løypelaget bærer preg av at det er driftet i ca. et halvt år. 

Ved å summere årsregnskapet til det gamle og nye Løypelaget, får man et korrekt bilde av årets resultat. Dette er gjort opp med et overskudd på kr 100.818,-, etter at garasje og tråkkemaskin er avskrevet med kr 99.200,-.  Egenkapitalen i Løypelaget er kr 1.123.786,-,  hvorav tråkkemaskinen er bokført til kr 470.200,-. Løypelaget hadde ved årsskiftet bankinnskudd på kr 618.163,-.
Styret i Løypelaget anser økonomien som tilfredsstillende.

Styret i Løypelaget har fra stiftelsen 8. juni 2015 avholdt 4 styremøter og har for øvrig holdt utstrakt kontakt på telefon og mail.

De viktigste sakene styret har arbeidet med:

  • Sørge for at det har blitt gitt tillatelse til å preparere løyper langs Ulvangsvegen og Furusjøvegen. Dialogen med veglagene har fungert tilfredsstillende.
  • Startet opp arbeidet med å etablere en tidligtrase fra Vålåsjøen til Blomseterdalen. 
  • Målsettingen er å rydde traseen slik at løyper kan prepareres så tidlig som mulig på vinteren. Tillatelse er gitt fra Statsskog. Det skal søkes om tillatelse fra Fjellstyret.
  • Startet opp arbeidet med å etablere en tidligtrase fra Mysusæter til Raphamn. 
  • Målsettingen er å rydde traseen slik at løyper kan prepareres så tidlig som mulig på vinteren og også kunne benyttes som sykkeltrase på sommeren. Søknad om tiltaket er sendt til grunneierne.
  • Søkt Sel Kommune om å utbedre Kolbotnbrua over Ula slik at den kan benyttes av tråkkemaskinen vinterstid. Kommunen vil behandle søknaden før sommerferien.
  • Besøkt bedrifter på Otta for å få inn mer sponsorinntekter.
  • Avholdt møte med Løypelaget på Kvamssiden for å avklare kjøring av felles løypenett.
  • Sørget for at løypenettet vårt til enhver tid har blitt kjørt opp så ofte som mulig i forhold til bruken og de rådende vær- og føreforhold.

Vi har 267 gjester på besøk.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot