Betraktninger rundt skiløyper på Furusjøvegen, styrets håndtering av dette m.m.

Generelt
I forbindelse med bråket rundt kjøring av skiløyper på Furusjøvegen sesongen 2016-17, jfr brev av 24.10. fra styret i Furusjøvegen til Løypelaget, ba styreleder i Furusjøvegen meg korrigere min kommentar på løypelagets hjemmeside. Jeg valgte å besvare dette i form av et brev til styret fra meg som andelshaver i Furusjøvegen SA, der jeg også berørte diverse andre forhold rundt både styrets behandling og styreleders rolle. Brevet ble og lagt ut på Løypelagets og Vellets hjemmeside, men ble etter kort tid trukket derfra etter sterke oppfordringer fra styret. Styret har etter dette likevel valgt å opprettholde sin konklusjon om at de i år ikke kan ta stilling til løypelagets søknad om løypekjøring.

LES MER HER

 

Hele saken omhandler bruk av vegen vinterstid. Jeg ønsker å presisere at jeg ikke er prinsipielt mot vinterbrøyting av vegene på Mysusæter, men jeg er svært opptatt av skiløyper som det store aktivum og trekkplaster her vinterstid. Pr. i dag har vi en veg som er regulert til skiløyper vinterstid, og det foreligger ingen rettslige avgjørelser som tilsier noe annet.

Jeg respekterer fullt ut at enkeltpersoner jobber for sine interesser mht vinterbrøyting, men jeg har problemer med å respektere at veglagets styre benyttes som forum for dette. Jeg kan heller ikke på noen måte se hvilket problem det skulle være at det kjøres skiløyper på Furusjøvegen til glede for alle, mens de som måtte ønske det, jobber for sine private og andre interesser innenfor den lovgivning som foreligger. Brøyting av Furusjøvegen er uansett ikke tillatt.

Jeg mener det er nødvendig at øvrige andelshavere i Furusjøvegen SA, andelshavere i øvrige veglag på Mysusæter, m.fl., får innblikk i noen av de tilbakemeldinger jeg gav til styret, og velger derfor å gjengi en del hovedpunkter nedenfor. Teksten er noe revidert på enkelte punkter.

Årsmøtet i Furusjøvegen SA 2016
Jeg var til stede på årsmøtet. Det er en kjent problemstilling at et referat fra et møte svært sjelden fanger opp alt av det som blir diskutert og behandlet på møtet. Så også i dette tilfellet.

Det var positivt og gledelig at alle de frammøtte andelshavere som tok ordet – og det var mange - ang skiløyper kommende vinter, var klare på at selvsagt måtte det kjøres skiløyper på Furusjøvegen så lenge det eventuelt ikke foreligger en rettslig avgjørelse på annet. Dette er ikke referert nøyaktig slik i referatet.

Et par viktige forhold, som ikke er gjengitt i referatet, bør også nevnes:

  • Styrets rolle
    Det ble presisert fra flere av de frammøtte at styrets rolle ikke skal være å jobbe for rettslige avgjørelser mht oppsitteres og enkelte andelshaveres rettigheter. Styret skal ivareta drift og forvaltning av vegen.
  • Vedlikeholdskostnader
    Styreleder redegjorde for hvor dårlig vegen stedvis er mht leire osv, og at løypemaskinen bidrar til økte vedlikeholdskostnader. I et meget saklig og klokt innlegg fra en av de frammøte, ble det påpekt at dersom vegen skal vinterbrøytes, så må det påregnes mye større vedlikeholdskostnader enn det man til nå har sett. Vegen er ikke bygget som vinterveg.

Vegstyrets rolle
Konsekvensen av styrets brev til løypelaget 24.10.2016 er at man forsøker å sette hele saken om skiløypekjøring i et vakuum. Jeg har problemer med å skjønne hva styret egentlig har tenkt her. Det virker som at målet er at Furusjøvegen skal ligge «brakk» og nedsnødd i vinter. Dvs at man i så tilfelle bidrar til å ødelegge Mysusæters ry som skisted både for kommunen, hytteeiere og turister/besøkende, man ødelegger gleden ved skiløypene på Furusjøvegen for alle disse, og man bidrar til å ødelegge inntektsgrunnlag for turistbedriftene både på Mysusæter og på Kvamssiden (f.eks. vil Furusjøen Rundt måtte avlyses) så vel som for handelsstandsbedrifter i Sel kommune. Hvilket ansvar og hvilken rolle tar styret her?

Når det gjelder brevet fra styret av 24.10. (brevet ligger for øvrig åpent på Løypelagets hjemmeside), så har løypelaget fått en betenkning fra adv. Espen Tøndel. Den sier følgende:

Vår oppfatning er imidlertid at veglaget har slik kompetanse. Opplistingen i veglova § 55 er ment å gi eksempler på hva veglaget kan vedta, og er ikke uttømmende, det følger blant annet av kommentarene til veglova § 55.

I Kommentarutgave til Vegloven av Arnulf og Gauer, 3. utgave 1998, heter det på side 280: "De forhold som er listet opp i femte ledd er praktiske eksempler på hva veglaget kan treffe beslutninger om, og representerer ingen begrensning i beslutningsmyndigheten."

Gauer og Elnæs har fulgt opp dette i kommentaren til bestemmelsen på rettsdata, note 180: "De forhold som er listet opp i det følgende er praktiske eksempler på hva veglaget kan treffe beslutninger om, og representerer ingen begrensning i beslutningsmyndigheten."

Det er altså klart at lovgiver ikke har ment å begrense veglagets myndighet ved opplistingen.

Ved vurderingen av hva Veglaget kan beslutte må det også ses hen til hva veien brukes til og hva slags begrensninger bruken av veien er underlagt. Det at veien er regulert til skiløype vinterstid i reguleringsplan for Mysuseter innebærer at grunneier er bundet til å benytte veien til dette med mindre det søkes om dispensasjon fra reguleringsformålet.

At veglaget vedtar at veien skal brukes i tråd med reguleringen ved at det skal kjøres opp skiløyper, anses dermed å være lite inngripende overfor grunneier, og må etter vårt syn ligge godt innenfor veglagets kompetanse etter vegl § 55.

Ovenstående gir en klar melding om at vegstyrene har full råderett over vegen også vinterstid.

Jeg oppfordret derfor styret til snarest å gjøre et nytt vedtak der det gis tillatelse til kjøring av skispor på Furusjøvegen i vinter. Dette ble ikke gjort.

Styreleders rolle
På årsmøtet tok styreleder selv opp problemstillingen med sin habilitet, siden han som setereier jobber konkret for å stanse skiløypeprepareringen og få en rettslig avgjørelse på at han har ensidig rett til privat bruk (dvs brøyting) av vegen vinterstid.

I forbindelse med det som nå har skjedd jfr brev av 24.10. og etterfølgende trusler fra styreleder om politianmeldelse av løypelaget, så mener jeg at styreleder har gått langt utenfor sine fullmakter og at habilitetsproblemet er blitt svært tydelig.

Det er svært betenkelig at styreleder her misbruker sin stilling som styreleder, ved i sitt styrearbeid aktivt å jobbe fram en fortolkning av Vegloven i en retning som ivaretar hans egne interesser i å få stoppet løypepreparering. Hans posisjon som styreleder er å ivareta alles medlemmenes interesser, noe han ikke gjør. Han ser også bort fra årsmøtets synspunkter på dette, og bruker veglagets styre som arena for sin private agenda.

Styreleder har gjennom mange år gjort en stor og god innsats for Furusjøvegen mht vegens drift og forvaltning. Det som nå skjer er derfor beklagelig.

Jeg ser meg ut fra ovenstående nødt til å oppfordre styreleder til å selv vurdere sin habilitet på nytt. Etter min mening bør han trekke seg fra styret.

Med ønske om en god og fredelig skivinter!

Tor Jostein Furu
Andelseier Furusjøvegen SA og skientusiast

Vi har 258 gjester på besøk.

loypestatus

Vil du gi oss din støtte?

Gave 
Vårt kontonummer er
2095 51 70289


Du kan også bruke
Vipps nr: 1 3 2 9 6 8
Vipps GIF
Tusen takk!!

Grasrotandelen

Støtt oss når du tipper!
Meld deg på ved å klikke her:
grasrot